محصولات کوکون کم (cocoon cam)

کوکون کم (cocoon cam) نام یک برند آمریکایی است که در زمینه تولید پیجر کودک فعالیت دارد .این برند از زمان پیدایش تا به حال همواره از بهترین برندهای مانیتور کودک بوده و توانسته مشکلات بسیاری را از والدین برطرف کند .کوکون کم متخصص تولید دوربین هایی است که علاوه بر کودک و اطراف او ،حالت تنفس و ریتم آن را نیز نمایش میدهند .در فروشگاه ارشاکو انواع محصولات کوکون کم (cocoon cam) اصل با قیمت مناسب عرضه می گردد. 

نمایش 1 - 1 از 1 آیتم
 • پیجر کودک کوکون کم پلاس Cocoon Cam Plus Baby...

  کوکون کم (cocoon cam)

  6,490,000تومان در صورت سفارش از خارج از کشور وارد می شود
  پرداخت هزینه پس از دریافت کالا (سراسر کشور) :  برای خرید پیجر کودک کوکون کم پلاس کافی است تماس بگیرید و یا کد 13569 را به شماره 30007006008000 پیامک کنید.
  - +
نمایش 1 - 1 از 1 آیتم

منو

مقایسه 0
021-55591338
Load Time305 ms - Unicorn powered webserver!
Querying Time32 ms
Queries115
Memory Peak Usage39.0 Mb
Included Files327 files - 8.62 Mb
PrestaShop Cache1.48 Mb
Global vars1.50 Mb
PrestaShop Version1.6.1.24
PHP Version7.2.33 (OK)
MySQL Version10.0.38-MariaDB (OK)
Memory Limit2048M
Max Execution Time320s
Smarty Cacheenabled
Smarty Compilationnever recompile
 TimeCumulated TimeMemory UsageMemory Peak Usage
config 82 ms 82 ms 12.83 Mb 13.10 Mb
__construct 0 ms 82 ms - Mb 13.10 Mb
init 25 ms 107 ms 4.49 Mb 17.88 Mb
checkAccess 0 ms 107 ms - Mb 17.88 Mb
setMedia 1 ms 108 ms 0.16 Mb 17.88 Mb
postProcess 0 ms 108 ms - Mb 17.88 Mb
initHeader 0 ms 108 ms - Mb 17.88 Mb
initContent 113 ms 221 ms 19.03 Mb 37.32 Mb
initFooter 2 ms 223 ms 0.14 Mb 37.32 Mb
display 82 ms 305 ms 1.72 Mb 39.02 Mb
Hook Time Memory Usage
__construct 89 ms 16.00 Mb
hookdisplayHeader 12 ms - Mb
hookdisplayHeaderBottom 6 ms 2.00 Mb
hookheader 4 ms - Mb
hookdisplaySideBarRight 2 ms - Mb
hookdisplayProductPriceBlock 2 ms - Mb
hookdisplayManufacturerHeader 2 ms - Mb
hookdisplayMobileMenu 2 ms - Mb
hookdisplayFooter 1 ms - Mb
hookdisplayFullWidthTop2 1 ms - Mb
hookdisplayBanner 1 ms - Mb
hookdisplayRightBar 1 ms - Mb
hookdisplayMobileBar 1 ms - Mb
hookdisplayFooterTertiary 1 ms - Mb
hookdisplayMobileBarRight 1 ms 2.25 Mb
hookdisplayMainMenu 1 ms - Mb
hookdisplayComingSoon 1 ms - Mb
hookdisplayTop 0 ms - Mb
hookactionDispatcher 0 ms - Mb
hookdisplayAnywhere 0 ms - Mb
hookdisplayNav 0 ms - Mb
hooktop 0 ms - Mb
hookdisplayMobileBarLeft 0 ms - Mb
hookmoduleRoutes 0 ms - Mb
hookdisplayFullWidthTop - ms - Mb
25 hooks 129 ms 20.25 Mb
Module Time Memory Usage
stthemeeditor 13 ms 2.00 Mb
psf_prestaplus 9 ms 2.00 Mb
blockcart_mod 9 ms - Mb
psf_prestacart 8 ms 2.00 Mb
psy_smartlogin 8 ms 2.25 Mb
steasycontent 8 ms - Mb
stmegamenu 8 ms 2.00 Mb
smartblog 7 ms - Mb
stcountdown 7 ms - Mb
stbanner 6 ms 2.00 Mb
stowlcarousel 6 ms 2.00 Mb
iseoassist 5 ms 2.00 Mb
af_producttagspro 4 ms - Mb
dmtcomment 3 ms - Mb
stmultilink 3 ms - Mb
iprestapayment 3 ms - Mb
kfaoos 3 ms - Mb
sthomenew 2 ms 2.00 Mb
blockuserinfo_mod 2 ms - Mb
stfeaturedslider 2 ms - Mb
blockwishlist 2 ms - Mb
dmtcfeatures 2 ms - Mb
mailalerts 2 ms - Mb
idynamicprice 1 ms - Mb
stcompare 1 ms - Mb
blocksearch_mod 1 ms 2.00 Mb
feeder 1 ms - Mb
sthoverimage 1 ms - Mb
blockcategories 1 ms - Mb
seigisecurecontact 1 ms - Mb
brands 0 ms - Mb
31 modules 129 ms 20.25 Mb

Stopwatch SQL - 115 queries

Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, live_edit, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
4.7 744 Yes /classes/Hook.php:235
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
3.6 2893 /classes/Configuration.php:148
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module, h.`live_edit`
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_module_shop` ms ON ms.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook_module` hm ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` h ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "displayPayment" AND h.`name` != "displayPaymentEU") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.`id_shop` = 1 AND mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
2.6 224 Yes Yes /classes/Hook.php:355
SELECT SQL_NO_CACHE p.*, product_shop.*, stock.out_of_stock, IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, product_attribute_shop.minimal_quantity AS product_attribute_minimal_quantity, IFNULL(product_attribute_shop.`id_product_attribute`,0) id_product_attribute
, pl.`description`, pl.`description_short`, pl.`link_rewrite`, pl.`meta_description`, pl.`meta_keywords`,
pl.`meta_title`, pl.`name`, pl.`available_now`, pl.`available_later`, image_shop.`id_image` id_image, il.`legend`, m.`name` AS manufacturer_name,
DATEDIFF(
product_shop.`date_add`,
DATE_SUB(
"2021-01-18 00:00:00",
INTERVAL 30 DAY
)
) > 0 AS new FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` product_attribute_shop
ON (p.`id_product` = product_attribute_shop.`id_product` AND product_attribute_shop.`default_on` = 1 AND product_attribute_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl
ON (p.`id_product` = pl.`id_product` AND pl.`id_lang` = 1 AND pl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_image_shop` image_shop
ON (image_shop.`id_product` = p.`id_product` AND image_shop.cover=1 AND image_shop.id_shop=1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il
ON (image_shop.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m
ON (m.`id_manufacturer` = p.`id_manufacturer`)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = p.id_product AND stock.id_product_attribute = 0 AND stock.id_shop = 1 AND stock.id_shop_group = 0 )JOIN `ps_category_product` cp ON (p.id_product = cp.id_product)JOIN `ps_category_group` cg ON (cp.`id_category` = cg.`id_category` AND cg.`id_group` = 1)JOIN `ps_category` ca ON cp.`id_category` = ca.`id_category` AND ca.`active` = 1
WHERE p.`id_manufacturer` = 948
AND product_shop.`active` = 1
AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog")
GROUP BY p.id_product
ORDER BY p.`date_upd` desc
LIMIT 0,16
1.6 18 Yes Yes /classes/Manufacturer.php:386
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.3 0 /classes/Hook.php:131
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT `id_product`) FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0 LIMIT 1
0.9 404 /classes/SpecificPrice.php:230
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.7 181 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.7 181 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.6 181 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`location` IN (86,87) AND sec.`active`=1 
ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
0.6 11 Yes /modules/steasycontent/StEasyContentClass.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.6 181 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
0.6 108 Yes /classes/Dispatcher.php:452
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`location` IN (69) AND sec.`active`=1 
ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
0.5 11 Yes /modules/steasycontent/StEasyContentClass.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, (
SELECT id_module
FROM `ps_module_shop` ms
WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
LIMIT 1
) as mshop
FROM `ps_module` m
0.5 181 /classes/module/Module.php:277
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`location` IN (34) AND sec.`active`=1 
ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
0.5 11 Yes /modules/steasycontent/StEasyContentClass.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT `id_product` FROM `ps_specific_price` WHERE `id_product` != 0
0.4 402 /classes/SpecificPrice.php:238
SELECT SQL_NO_CACHE sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
FROM `ps_st_easy_content` sec
INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
WHERE secl.`id_lang` = 1 AND sec.`location` IN (86,87) AND sec.`active`=1 
ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
0.4 11 Yes /modules/steasycontent/StEasyContentClass.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 13569
ORDER BY f.position ASC
0.4 4 Yes /classes/Product.php:4456
SELECT SQL_NO_CACHE p.`id_product`
FROM `ps_product` p
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
WHERE p.id_manufacturer = 948 AND product_shop.`active` = 1
AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog")
AND EXISTS (
SELECT 1
FROM `ps_category_group` cg
LEFT JOIN `ps_category_product` cp ON (cp.`id_category` = cg.`id_category`) INNER JOIN `ps_category` ca ON cp.`id_category` = ca.`id_category` AND ca.`active` = 1
WHERE p.`id_product` = cp.`id_product` AND cg.`id_group` = 1
)
0.3 18 /classes/Manufacturer.php:322
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.3 257 /classes/module/Module.php:2141
SELECT SQL_NO_CACHE *, ( IF (`id_group` = 1, 2, 0) + IF (`id_country` = 112, 4, 0) + IF (`id_currency` = 3, 8, 0) + IF (`id_shop` = 1, 16, 0) + IF (`id_customer` = 0, 32, 0)) AS `score`
FROM `ps_specific_price`
WHERE
`id_shop` IN (0, 1) AND
`id_currency` IN (0, 3) AND
`id_country` IN (0, 112) AND
`id_group` IN (0, 1) AND `id_product` = 0 AND `id_customer` = 0 AND `id_product_attribute` = 0 AND `id_cart` = 0 AND (`from` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2021-01-18 20:21:00' >= `from`) AND (`to` = '0000-00-00 00:00:00' OR '2021-01-18 20:21:00' <= `to`)
AND IF(`from_quantity` > 1, `from_quantity`, 0) <= 1 ORDER BY `id_product_attribute` DESC, `from_quantity` DESC, `id_specific_price_rule` ASC, `score` DESC, `to` DESC, `from` DESC LIMIT 1
0.3 1 Yes /classes/SpecificPrice.php:362
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_lang` `b` ON a.`id_product` = b.`id_product` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 13569) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.3 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE pa.`id_product`, a.`color`, pac.`id_product_attribute`, 0 qty, a.`id_attribute`, al.`name`, IF(color = "", a.id_attribute, color) group_by
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON (pac.`id_product_attribute` = product_attribute_shop.`id_product_attribute`)
JOIN `ps_attribute` a ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute` AND al.`id_lang` = 1)
JOIN `ps_attribute_group` ag ON (a.id_attribute_group = ag.`id_attribute_group`)
WHERE pa.`id_product` IN (13569) AND ag.`is_color_group` = 1
GROUP BY pa.`id_product`, a.`id_attribute`, `group_by`
ORDER BY a.`position` ASC;
0.3 1 Yes Yes /classes/Product.php:3468
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` c
INNER JOIN ps_currency_shop currency_shop
ON (currency_shop.id_currency = c.id_currency AND currency_shop.id_shop = 1) WHERE `deleted` = 0 AND c.`active` = 1 ORDER BY `name` ASC
0.3 3 Yes /classes/Currency.php:231
SELECT SQL_NO_CACHE smlg.*,smlgl.`name`,smlgl.`url`
FROM `ps_st_multi_link_group` smlg
INNER JOIN ps_st_multi_link_group_shop st_multi_link_group_shop
ON (st_multi_link_group_shop.id_st_multi_link_group = smlg.id_st_multi_link_group AND st_multi_link_group_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_st_multi_link_group_lang` smlgl ON (smlg.`id_st_multi_link_group` = smlgl.`id_st_multi_link_group`)
WHERE smlg.`active`=1 AND smlg.`location` IN (1,9,31,32,33) AND smlgl.`id_lang` = 1
ORDER BY smlg.`position`
0.2 9 Yes /modules/stmultilink/StMultiLinkGroup.php:145
SELECT SQL_NO_CACHE smsg.*
FROM `ps_st_banner_group` smsg
INNER JOIN ps_st_banner_group_shop st_banner_group_shop
ON (st_banner_group_shop.id_st_banner_group = smsg.id_st_banner_group AND st_banner_group_shop.id_shop = 1)
WHERE smsg.`active`=1 AND smsg.`id_parent`=0 AND smsg.`id_manufacturer` IN (948)
ORDER BY smsg.`position`
0.2 10 Yes /modules/stbanner/StBannerGroup.php:262
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'ershaco.com' OR su.domain_ssl = 'ershaco.com')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
0.2 1 /classes/shop/Shop.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE product_shop.`price`, product_shop.`ecotax`,
IFNULL(product_attribute_shop.id_product_attribute,0) id_product_attribute, product_attribute_shop.`price` AS attribute_price, product_attribute_shop.default_on
FROM `ps_product` p
INNER JOIN `ps_product_shop` product_shop ON (product_shop.id_product=p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_shop` `product_attribute_shop` ON (product_attribute_shop.id_product = p.id_product AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE (p.`id_product` = 13569)
0.2 1 /classes/Product.php:3002
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
0.2 1 /classes/Language.php:777
SELECT SQL_NO_CACHE cl.`link_rewrite`
FROM `ps_category_lang` cl
WHERE `id_lang` = 1
AND cl.id_shop = 1 
AND cl.`id_category` = 177 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Category.php:1054
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT l.id_lang) FROM `ps_lang` l
JOIN ps_lang_shop lang_shop ON (lang_shop.id_lang = l.id_lang AND lang_shop.id_shop = 1)
WHERE l.`active` = 1 LIMIT 1
0.2 1 /classes/Language.php:892
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 112) LIMIT 1
0.2 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE IFNULL(left_column, default_left_column) as left_column, IFNULL(right_column, default_right_column) as right_column
FROM ps_theme t
LEFT JOIN ps_theme_meta tm ON (t.id_theme = tm.id_theme)
LEFT JOIN ps_meta m ON (m.id_meta = tm.id_meta)
WHERE t.id_theme =7 AND m.page = "manufacturer" LIMIT 1
0.1 1 /classes/Theme.php:275
SELECT SQL_NO_CACHE COUNT(DISTINCT c.id_currency) FROM `ps_currency` c
LEFT JOIN ps_currency_shop cs ON (cs.id_currency = c.id_currency AND cs.id_shop = 1)
WHERE c.`active` = 1 LIMIT 1
0.1 4 /classes/Currency.php:470
SELECT SQL_NO_CACHE value FROM `ps_configuration` WHERE `name` = "PS_MULTISHOP_FEATURE_ACTIVE" LIMIT 1
0.1 1 /classes/shop/Shop.php:1067
SELECT SQL_NO_CACHE smsg.*
FROM `ps_st_owl_carousel_group` smsg
INNER JOIN ps_st_owl_carousel_group_shop st_owl_carousel_group_shop
ON (st_owl_carousel_group_shop.id_st_owl_carousel_group = smsg.id_st_owl_carousel_group AND st_owl_carousel_group_shop.id_shop = 1)
WHERE smsg.`active`=1 AND smsg.`id_manufacturer` IN (948)
ORDER BY smsg.`position`
0.1 7 Yes /modules/stowlcarousel/StOwlCarouselGroup.php:267
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='f480a2e362a43c0a3bfa918501fc9f96' AND cache_id="stbanner|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_st_countdown_product WHERE `id_shop`=1
0.1 1 /modules/stcountdown/StCountDownClass.php:35
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
0.1 1 /classes/shop/Shop.php:663
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_manufacturer` a
LEFT JOIN `ps_manufacturer_lang` `b` ON a.`id_manufacturer` = b.`id_manufacturer` AND b.`id_lang` = 1
LEFT JOIN `ps_manufacturer_shop` `c` ON a.`id_manufacturer` = c.`id_manufacturer` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_manufacturer` = 948) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_alias`
0.1 86 /classes/Hook.php:187
UPDATE `ps_smarty_lazy_cache`
SET filepath='kfaoos/1/1/1/3/112/13569/b5/1e/e2/b51ee2a4a1a1d22d00485e24df5083c5e714b8a2.product_list.tpl.php'
WHERE `template_hash`='340dec054e9448886d91deedc3ac1b08' AND cache_id="kfaoos|1|1|1|3|112|13569" AND compile_id=""
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:183
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='2fe003d2d49df2f48dff6cee7051a51c' AND cache_id="stbanner|1|1|1|3|112_948_manufacturer_main_column" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_country`
FROM `ps_country`
WHERE `iso_code` = 'US' AND active = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/Country.php:173
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='6986138a2166c6c6bb41e0986c548a66' AND cache_id="stmegamenu|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='8658fafc5c60e1a6121cf6a67322178c' AND cache_id="blocksearch_mod|1|1|1|3|112_blocksearch-top" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='compile' LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:95
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='3ed3882c4821d901018521bbb18c14f2' AND cache_id="stmultilink|1|1|1|3|112_5_location" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl, t.id_theme, t.name, t.directory
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
LEFT JOIN ps_theme t ON (t.id_theme = s.id_theme)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/shop/Shop.php:202
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='672d88b8c43a6d01ccd2efd5275d3ff1' AND cache_id="blockcart_mod|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "stblog" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
UPDATE `ps_smarty_lazy_cache`
SET filepath='stcountdown/1/1/1/3/112_manufacturer/3e/22/f0/3e22f0d5c7a8acc2ed2059d0b5f131efe88b8b0c.header.tpl.php'
WHERE `template_hash`='373c7b9dab4c6747ff2ffc40919524e9' AND cache_id="stcountdown|1|1|1|3|112_manufacturer" AND compile_id=""
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:183
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='3d6bdbfcf9de962e39f1517d2a491ed3' AND cache_id="stmegamenu|1|1|1|3|112_stmegamenu" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type`
0.1 25 /classes/ImageType.php:143
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='52ad921263886f7db95975faa38f05b3' AND cache_id="steasycontent|1|1|1|3|112_3_location" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `meta_title`, `meta_description`, `meta_keywords`
FROM `ps_manufacturer_lang` ml
LEFT JOIN `ps_manufacturer` m ON (ml.`id_manufacturer` = m.`id_manufacturer`)
WHERE ml.id_lang = 1
AND ml.id_manufacturer = 948 LIMIT 1
0.1 1 /classes/Meta.php:334
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 432 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 3) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='f56f90c6feb044da421e3124bf94bb30' AND cache_id="stmegamenu|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='fb6838d5c1729081122422907310e103' AND cache_id="stowlcarousel|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('211908227a63ef757ebbc152df90ad47',"productlist_colors|13569|1|1","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='cfc1f74cda26b6b85c0de75473abaa11' AND cache_id="steasycontent|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_theme` a
WHERE (a.`id_theme` = 7) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='52ad921263886f7db95975faa38f05b3' AND cache_id="steasycontent|1|1|1|3|112_12_location" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_psfplus_codeman_code WHERE code_shop_id = 1 AND code_hook_id = 14
0.1 1 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_hook WHERE name = 'displayTop' LIMIT 1
0.1 1 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('211908227a63ef757ebbc152df90ad47',"productlist_colors|13569|1|1","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 13569) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.1 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE `priority`, `id_specific_price_priority`
FROM `ps_specific_price_priority`
WHERE `id_product` = 13569
ORDER BY `id_specific_price_priority` DESC LIMIT 1
0.1 1 /classes/SpecificPrice.php:196
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='373c7b9dab4c6747ff2ffc40919524e9' AND cache_id="stcountdown|1|1|1|3|112_manufacturer" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='340dec054e9448886d91deedc3ac1b08' AND cache_id="kfaoos|1|1|1|3|112|13569" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='41bfce96ca7660ad89ce4d75b15f315f' AND cache_id="stmultilink|1|1|1|3|112_0_location" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='8e607b1f4601d82e51ac5a2980524a95' AND cache_id="sthomenew|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 13569) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.1 1 /classes/stock/StockAvailable.php:380
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'cart_default' LIMIT 1
0.1 1 /classes/Image.php:471
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 1) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'home_default' LIMIT 1
0.1 1 /classes/Image.php:471
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 163 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2218
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('373c7b9dab4c6747ff2ffc40919524e9',"stcountdown|1|1|1|3|112_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='1f6234a14b79f4079b7671545ee57c30' AND cache_id="stfeaturedslider|1|1|1|3|112" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "blockwishlist" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_hook WHERE name = 'Header' LIMIT 1
0.1 0 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_product_group_reduction_cache`
WHERE `id_product` = 13569 AND `id_group` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/GroupReduction.php:149
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='211908227a63ef757ebbc152df90ad47' AND cache_id="productlist_colors|13569|1|1" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('340dec054e9448886d91deedc3ac1b08',"kfaoos|1|1|1|3|112|13569","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_psfplus_codeman_code WHERE code_shop_id = 1 AND code_hook_id = 21
0.1 1 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `from` BETWEEN '2021-01-18 00:00:00' AND '2021-01-18 23:59:59' LIMIT 1
0.1 1 /classes/SpecificPrice.php:302
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_flush) as last_flush FROM `ps_smarty_last_flush` WHERE type='template' LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:142
SELECT SQL_NO_CACHE `id_lang`, IF(language_code = 'en-us', 0, LENGTH(language_code)) as found
FROM `ps_lang`
WHERE LEFT(`language_code`,2) = 'en'
ORDER BY found ASC LIMIT 1
0.1 0 /classes/Language.php:717
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group_lang`
WHERE `id_group` = 1
0.1 2 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:68
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_hook WHERE name = 'displayFooter' LIMIT 1
0.1 1 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0
SELECT SQL_NO_CACHE `width`, `height`
FROM ps_image_type
WHERE `name` = 'small_default' LIMIT 1
0.1 1 /classes/Image.php:471
SELECT SQL_NO_CACHE domain, domain_ssl
FROM ps_shop_url
WHERE main = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/shop/ShopUrl.php:169
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('2fe003d2d49df2f48dff6cee7051a51c',"stbanner|1|1|1|3|112_948_manufacturer_main_column","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('0c99e1cd1f9b2e9bcc9fa89700160331',"stowlcarousel|1|1|1|3|112_948_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE `id_tax_rules_group`
FROM `ps_product_shop`
WHERE `id_product` = 13569 AND id_shop=1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/Product.php:5037
SELECT SQL_NO_CACHE out_of_stock
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = 13569) AND (id_product_attribute = 0) AND (id_shop = 1) AND (id_shop_group = 0) LIMIT 1
0.1 1 /classes/stock/StockAvailable.php:672
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
0.1 1 /Adapter/Adapter_EntityMapper.php:61
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE `to` BETWEEN '2021-01-18 00:00:00' AND '2021-01-18 23:59:59' LIMIT 1
0.1 2 /classes/SpecificPrice.php:306
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('340dec054e9448886d91deedc3ac1b08',"kfaoos|1|1|1|3|112|13569","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('373c7b9dab4c6747ff2ffc40919524e9',"stcountdown|1|1|1|3|112_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "productcomments" LIMIT 1
0.1 1 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
WHERE `template_hash`='0c99e1cd1f9b2e9bcc9fa89700160331' AND cache_id="stowlcarousel|1|1|1|3|112_948_manufacturer" AND compile_id="" LIMIT 1
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:215
SELECT SQL_NO_CACHE `reduction`
FROM `ps_group`
WHERE `id_group` = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/Group.php:133
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_manufacturer_shop`
WHERE `id_manufacturer` = 948
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 3
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 83 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2218
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "yotpo" LIMIT 1
0.1 0 /classes/module/Module.php:2568
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_group_shop`
WHERE `id_group` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
0.1 1 /classes/ObjectModel.php:1458
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('0c99e1cd1f9b2e9bcc9fa89700160331',"stowlcarousel|1|1|1|3|112_948_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
VALUES ('2fe003d2d49df2f48dff6cee7051a51c',"stbanner|1|1|1|3|112_948_manufacturer_main_column","", FROM_UNIXTIME(1610988687))
0.1 1 /classes/SmartyCustom.php:263
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM ps_psfplus_codeman_code WHERE code_shop_id = 1 AND code_hook_id =
< 1 1 /modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php:0

Doubles

5
				SELECT m.`id_module`, m.`name`, (
					SELECT id_module
					FROM `ps_module_shop` ms
					WHERE m.`id_module` = ms.`id_module`
					AND ms.`id_shop` = XX
					LIMIT XX
				) as mshop
				FROM `ps_module` m
3
SELECT `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = XX AND `id_shop` = XX LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"productlist_colors|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"stowlcarousel|XX|XX|XX|XX|XX_XX_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="stmegamenu|XX|XX|XX|XX|XX" AND compile_id="" LIMIT XX
2
SELECT SUM(quantity)
FROM `ps_stock_available`
WHERE (id_product = XX) AND (id_product_attribute = XX) AND (id_shop = XX) AND (id_shop_group = XX) LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"stbanner|XX|XX|XX|XX|XX_XX_manufacturer_main_column","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
			SELECT sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
			FROM `ps_st_easy_content` sec
			 INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
		ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = XX)
			LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
			WHERE secl.`id_lang` = XX AND sec.`location` IN (XX) AND sec.`active`=XX 
      ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
2
			SELECT sec.*, secl.`title`, secl.`url`, secl.`text`, st_easy_content_shop.`id_shop`
			FROM `ps_st_easy_content` sec
			 INNER JOIN ps_st_easy_content_shop st_easy_content_shop
		ON (st_easy_content_shop.id_st_easy_content = sec.id_st_easy_content AND st_easy_content_shop.id_shop = XX)
			LEFT JOIN `ps_st_easy_content_lang` secl ON (sec.`id_st_easy_content` = secl.`id_st_easy_content`)
			WHERE secl.`id_lang` = XX AND sec.`location` IN (XX,XX) AND sec.`active`=XX 
      ORDER BY sec.`position`, sec.`location`
2
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="steasycontent|XX|XX|XX|XX|XX_XX_location" AND compile_id="" LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"stcountdown|XX|XX|XX|XX|XX_manufacturer","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
SELECT UNIX_TIMESTAMP(last_update) as last_update, filepath FROM `ps_smarty_lazy_cache`
							WHERE `template_hash`=XX AND cache_id="stmultilink|XX|XX|XX|XX|XX_XX_location" AND compile_id="" LIMIT XX
2
INSERT IGNORE INTO `ps_smarty_lazy_cache`
							(`template_hash`, `cache_id`, `compile_id`, `last_update`)
							VALUES (XX,"kfaoos|XX|XX|XX|XX|XX|XX","", FROM_UNIXTIME(XX))
2
SELECT * FROM ps_psfplus_codeman_code WHERE code_shop_id = XX AND code_hook_id = XX

Tables stress

19 smarty_lazy_cache
11 module
10 module_shop
7 hook
5 specific_price
5 product_shop
4 shop_url
4 stock_available
4 product
4 st_easy_content_lang
4 st_easy_content_shop
4 shop
4 image_type
4 currency_shop
4 st_easy_content
4 lang
4 lang_shop
3 manufacturer
3 currency
3 psfplus_codeman_code
3 product_attribute_shop
3 theme
2 smarty_last_flush
2 category_group
2 category_product
2 country
2 category
2 product_lang
2 shop_group
2 manufacturer_shop
2 manufacturer_lang
2 group_shop
2 group
2 hook_module
2 configuration
2 meta
2 hook_alias
1 feature_value_lang
1 feature_lang
1 feature_product
1 module_group
1 feature
1 feature_shop
1 product_attribute
1 product_group_reduction_cache
1 attribute
1 attribute_lang
1 attribute_group
1 st_banner_group
1 st_banner_group_shop
1 st_owl_carousel_group
1 product_attribute_combination
1 configuration_lang
1 specific_price_priority
1 category_lang
1 image_lang
1 image_shop
1 st_multi_link_group_lang
1 st_multi_link_group_shop
1 st_multi_link_group
1 country_lang
1 st_countdown_product
1 country_shop
1 group_lang
1 hook_module_exceptions
1 theme_meta
1 meta_lang
1 st_owl_carousel_group_shop

ObjectModel instances

NameInstancesSource
Country 2 /config/config.inc.php [142]
/classes/controller/FrontController.php [279]
Language 2 /config/config.inc.php [195]
/classes/Tools.php [500]
Manufacturer 2 /classes/Link.php [341]
/controllers/front/ManufacturerController.php [59]
Product 2 /classes/Link.php [104]
/modules/kfaoos/KfaOosCore.php [505]
Address 2 /classes/Product.php [2941]
/classes/Product.php [4408]
Shop 1 /config/config.inc.php [114]
Theme 1 /config/config.inc.php [115]
ShopGroup 1 /classes/shop/Shop.php [518]
Customer 1 /config/config.inc.php [221]
Currency 1 /classes/Tools.php [617]
Cart 1 /classes/controller/FrontController.php [348]
Group 1 /classes/Cart.php [184]

Included Files

#Filename
1/index.php
2/config/config.inc.php
3/config/defines.inc.php
4/config/settings.inc.php
5/config/autoload.php
6/config/alias.php
7/classes/PrestaShopAutoload.php
8/cache/class_index.php
9/config/bootstrap.php
10/Core/Business/Core_Business_ContainerBuilder.php
11/Core/Foundation/IoC/Core_Foundation_IoC_Container.php
12/Adapter/Adapter_ServiceLocator.php
13/classes/controller/Controller.php
14/classes/ObjectModel.php
15/Core/Foundation/Database/Core_Foundation_Database_EntityInterface.php
16/classes/db/Db.php
17/classes/Tools.php
18/classes/Context.php
19/classes/shop/Shop.php
20/classes/db/DbPDO.php
21/classes/Configuration.php
22/classes/Validate.php
23/classes/cache/Cache.php
24/Adapter/Adapter_EntityMapper.php
25/classes/db/DbQuery.php
26/classes/Theme.php
27/config/defines_uri.inc.php
28/tools/htmlpurifier/HTMLPurifier.standalone.php
29/classes/Language.php
30/classes/Country.php
31/classes/PrestaShopCollection.php
32/classes/shop/ShopGroup.php
33/classes/Cookie.php
34/classes/Rijndael.php
35/config/smarty.config.inc.php
36/tools/smarty/Smarty.class.php
37/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_data.php
38/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
39/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_template.php
40/tools/smarty/sysplugins/smarty_resource.php
41/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_resource_file.php
42/tools/smarty/sysplugins/smarty_cacheresource.php
43/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_cacheresource_file.php
44/classes/SmartyCustom.php
45/config/smartyfront.config.inc.php
46/classes/Customer.php
47/classes/Group.php
48/classes/Link.php
49/classes/shop/ShopUrl.php
50/classes/Dispatcher.php
51/classes/Hook.php
52/tools/mobile_Detect/Mobile_Detect.php
53/config/db_slave_server.inc.php
54/classes/module/Module.php
55/modules/smartblog/smartblog.php
56/modules/smartblog/classes/BlogCategory.php
57/modules/smartblog/classes/Blogcomment.php
58/modules/smartblog/classes/BlogPostCategory.php
59/modules/smartblog/classes/BlogTag.php
60/modules/smartblog/classes/SmartBlogPost.php
61/modules/smartblog/classes/BlogImageType.php
62/modules/smartblog/controllers/admin/AdminAboutUsController.php
63/classes/controller/ModuleAdminController.php
64/classes/controller/AdminController.php
65/classes/Translate.php
66/themes/panda/modules/smartblog/translations/fa.php
67/modules/smartblog/translations/fa.php
68/modules/psf_prestaplus/psf_prestaplus.php
69/modules/psf_prestaplus/classes/PrestaplusModule.php
70/modules/psf_prestaplus/psdk/autoload.php
71/modules/psf_prestaplus/classes/PrestaplusPlugin.php
72/modules/psf_prestaplus/psdk/PsdkPlugin.php
73/modules/psf_prestaplus/classes/PrestaplusForm.php
74/modules/psf_prestaplus/psdk/PsdkHelperForm.php
75/classes/helper/HelperForm.php
76/classes/helper/Helper.php
77/modules/psf_prestaplus/psdk/PsdkModulePluginable.php
78/modules/psf_prestaplus/psdk/PsdkModule.php
79/themes/panda/modules/psf_prestaplus/translations/fa.php
80/modules/psf_prestaplus/translations/fa.php
81/modules/psf_prestaplus/plugins/boomisaz/boomisaz.php
82/modules/psf_prestaplus/plugins/editor/editor.php
83/modules/psf_prestaplus/plugins/jn_pricing/jn_pricing.php
84/modules/psf_prestaplus/plugins/jn_pricing/DFS.php
85/modules/psf_prestaplus/plugins/jn_pricing/functions.php
86/modules/psf_prestaplus/plugins/psf_codeman/psf_codeman.php
87/modules/af_producttagspro/af_producttagspro.php
88/modules/af_producttagspro/sdk/autoload.php
89/modules/af_producttagspro/models/AdvancedTagsModel.php
90/modules/af_producttagspro/libs/Pdate.php
91/modules/af_producttagspro/sdk/afModule.php
92/themes/panda/modules/af_producttagspro/translations/fa.php
93/modules/af_producttagspro/translations/fa.php
94/modules/psy_smartlogin/psy_smartlogin.php
95/modules/psy_smartlogin/classes/SmartLoginModule.php
96/modules/psy_smartlogin/psdk/autoload.php
97/modules/psy_smartlogin/models/PsyCustomersMobileModel.php
98/modules/psy_smartlogin/classes/SmartLoginModel.php
99/modules/psy_smartlogin/models/PsyVerificationModel.php
100/modules/psy_smartlogin/classes/SmartLoginTools.php
101/modules/psy_smartlogin/psdk/PsdkModulePluginable.php
102/modules/psy_smartlogin/psdk/PsdkModule.php
103/modules/psy_smartlogin/psdk/PsdkThemeHelper.php
104/modules/psy_smartlogin/translations/fa.php
105/controllers/front/ManufacturerController.php
106/classes/controller/FrontController.php
107/override/classes/controller/FrontController.php
108/classes/Pdate.php
109/modules/psf_prestacart/psf_prestacart.php
110/modules/psf_prestacart/classes/PrestaCartParent.php
111/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSCore.php
112/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSModule.php
113/classes/PaymentModule.php
114/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSHelperForm.php
115/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSValidator.php
116/modules/psf_prestacart/DBSCore/libs/gump.class.php
117/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSAdminController.php
118/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSGlobal.php
119/modules/psf_prestacart/DBSCore/DBSTemplateEngine.php
120/modules/psf_prestacart/classes/PSFOrderCore.php
121/modules/psf_prestacart/translations/fa.php
122/modules/psf_prestacart/classes/codpanels/Online.php
123/themes/panda/lang/fa.php
124/classes/Currency.php
125/classes/Cart.php
126/classes/CartRule.php
127/classes/Meta.php
128/classes/Product.php
129/classes/webservice/WebserviceRequest.php
130/classes/Manufacturer.php
131/classes/Media.php
132/modules/stthemeeditor/stthemeeditor.php
133/themes/panda/modules/stthemeeditor/translations/fa.php
134/modules/stthemeeditor/translations/fa.php
135/modules/stthemeeditor/googlefonts.php
136/cache/smarty/compile/4b/b7/76/4bb776c8b384042c04eadef8642d15f9e40edfbc.file.stthemeeditor-header.tpl.php
137/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_filter_handler.php
138/modules/blockcategories/blockcategories.php
139/themes/panda/modules/blockcategories/translations/fa.php
140/modules/blockcategories/translations/fa.php
141/modules/stmegamenu/stmegamenu.php
142/modules/stmegamenu/StMegaMenuClass.php
143/modules/stmegamenu/StMegaColumnClass.php
144/modules/stmegamenu/StMegaProductClass.php
145/modules/stmegamenu/StMegaBrandClass.php
146/themes/panda/modules/stmegamenu/translations/fa.php
147/modules/stmegamenu/translations/fa.php
148/cache/smarty/cache/stmegamenu/1/1/1/3/112/cb/0a/57/cb0a5792e462a46c11688fadf0210d92b8de2821.header.tpl.php
149/modules/feeder/feeder.php
150/themes/panda/modules/feeder/translations/fa.php
151/modules/feeder/translations/fa.php
152/cache/smarty/compile/b7/91/ac/b791acbe3060104080d887d3e830ce6bfd3b4ac0.file.feederHeader.tpl.php
153/tools/minify_html/minify_html.class.php
154/modules/blockwishlist/blockwishlist.php
155/modules/blockwishlist/WishList.php
156/themes/panda/modules/blockwishlist/translations/fa.php
157/modules/blockwishlist/translations/fa.php
158/modules/dmtcfeatures/dmtcfeatures.php
159/themes/panda/modules/dmtcfeatures/translations/fa.php
160/modules/dmtcfeatures/translations/fa.php
161/modules/dmtcfeatures/models/DMTCFeaturedCore.php
162/modules/brands/brands.php
163/themes/panda/modules/brands/translations/fa.php
164/modules/brands/translations/fa.php
165/modules/stcompare/stcompare.php
166/themes/panda/modules/stcompare/translations/fa.php
167/modules/stcompare/translations/fa.php
168/modules/blocksearch_mod/blocksearch_mod.php
169/themes/panda/modules/blocksearch_mod/translations/fa.php
170/modules/blocksearch_mod/translations/fa.php
171/modules/stbanner/stbanner.php
172/modules/stbanner/StBannerClass.php
173/modules/stbanner/StBannerGroup.php
174/modules/stbanner/StBannerFontClass.php
175/modules/stbanner/googlefonts.php
176/themes/panda/modules/stbanner/translations/fa.php
177/modules/stbanner/translations/fa.php
178/cache/smarty/cache/stbanner/1/1/1/3/112/9b/4e/1b/9b4e1b5e9cc0b538a22458e0d9cdd856095c1403.header.tpl.php
179/modules/steasycontent/steasycontent.php
180/modules/steasycontent/StEasyContentClass.php
181/modules/steasycontent/StEasyContentFontClass.php
182/themes/panda/modules/steasycontent/translations/fa.php
183/modules/steasycontent/translations/fa.php
184/modules/steasycontent/googlefonts.php
185/cache/smarty/cache/steasycontent/1/1/1/3/112/ea/aa/90/eaaa90b8a42cfe1563918c7db3178471294c0081.header.tpl.php
186/modules/sthomenew/sthomenew.php
187/themes/panda/modules/sthomenew/translations/fa.php
188/modules/sthomenew/translations/fa.php
189/cache/smarty/cache/sthomenew/1/1/1/3/112/e7/11/50/e711508d6382c60d062367ec4d2a66d43266bb49.header.tpl.php
190/modules/stfeaturedslider/stfeaturedslider.php
191/themes/panda/modules/stfeaturedslider/translations/fa.php
192/modules/stfeaturedslider/translations/fa.php
193/cache/smarty/cache/stfeaturedslider/1/1/1/3/112/b2/9e/11/b29e116d1cd62a0d13d46facacc9d54899ecbd2b.header.tpl.php
194/modules/stowlcarousel/stowlcarousel.php
195/modules/stowlcarousel/StOwlCarouselClass.php
196/modules/stowlcarousel/StOwlCarouselGroup.php
197/modules/stowlcarousel/StOwlCarouselFontClass.php
198/modules/stowlcarousel/googlefonts.php
199/themes/panda/modules/stowlcarousel/translations/fa.php
200/modules/stowlcarousel/translations/fa.php
201/cache/smarty/cache/stowlcarousel/1/1/1/3/112/01/b5/26/01b5262d48131aa0fc9276295a56c962f86ac779.header.tpl.php
202/modules/stcountdown/stcountdown.php
203/modules/stcountdown/StCountDownClass.php
204/themes/panda/modules/stcountdown/translations/fa.php
205/modules/stcountdown/translations/fa.php
206/modules/stcountdown/googlefonts.php
207/cache/smarty/compile/3e/22/f0/3e22f0d5c7a8acc2ed2059d0b5f131efe88b8b0c.file.header.tpl.cache.php
208/tools/js_minify/jsmin.php
209/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php
210/modules/mailalerts/mailalerts.php
211/modules/mailalerts/MailAlert.php
212/themes/panda/modules/mailalerts/translations/fa.php
213/modules/mailalerts/translations/fa.php
214/modules/iseoassist/iseoassist.php
215/modules/iseoassist/classes/IFLPATTERN.php
216/modules/iseoassist/classes/Readability.php
217/themes/panda/modules/iseoassist/translations/fa.php
218/modules/iseoassist/translations/fa.php
219/cache/smarty/compile/91/62/1c/91621c97e06bfd3df6a280058377f0601680e008.file.seoassist.tpl.php
220/tools/smarty/plugins/modifier.regex_replace.php
221/tools/smarty/plugins/modifier.escape.php
222/modules/kfaoos/kfaoos.php
223/modules/kfaoos/KfaOosCore.php
224/themes/panda/modules/kfaoos/translations/fa.php
225/modules/blockcart_mod/blockcart_mod.php
226/themes/panda/modules/blockcart_mod/translations/fa.php
227/modules/blockcart_mod/translations/fa.php
228/cache/smarty/cache/blockcart_mod/1/1/1/3/112/d8/fe/10/d8fe1055a409dad25aba94debecc39080b07eb3f.header.tpl.php
229/modules/idynamicprice/idynamicprice.php
230/modules/idynamicprice/models/idynamicPriceCore.php
231/themes/panda/modules/idynamicprice/translations/fa.php
232/modules/idynamicprice/translations/fa.php
233/modules/seigisecurecontact/seigisecurecontact.php
234/themes/panda/modules/seigisecurecontact/translations/fa.php
235/modules/seigisecurecontact/translations/fa.php
236/modules/iprestapayment/iprestapayment.php
237/themes/panda/modules/iprestapayment/translations/fa.php
238/modules/iprestapayment/translations/fa.php
239/modules/iprestapayment/plugins/plugin.php
240/modules/iprestapayment/classes/iPrestaPaymentLog.php
241/modules/iprestapayment/classes/iPrestaPaymentExternal.php
242/modules/iprestapayment/classes/iPrestaPaymentTempLog.php
243/modules/dmtcomment/dmtcomment.php
244/themes/panda/modules/dmtcomment/translations/fa.php
245/modules/dmtcomment/translations/fa.php
246/modules/dmtcomment/models/DMTNewSerial.php
247/modules/dmtcomment/models/DMTCommentCore.php
248/modules/dmtcomment/models/DMTCommentVoteCore.php
249/modules/dmtcomment/models/DMTCommentTabCore.php
250/modules/dmtcomment/models/DMTProductRateCore.php
251/cache/smarty/compile/19/db/6f/19db6f1d703f7f7f5c9975b358a5180e10692dff.file.custom_css.tpl.php
252/cache/smarty/compile/b8/b0/47/b8b0474711ab3323fe809272f5b0128500bc166a.file.blockwishlist_top.tpl.php
253/cache/smarty/cache/blocksearch_mod/1/1/1/3/112_blocksearch_top/8d/e0/e2/8de0e2f492a622fbfa1af3b496aac3995e01ffc9.blocksearch-top.tpl.php
254/Adapter/Adapter_AddressFactory.php
255/Adapter/Adapter_ProductPriceCalculator.php
256/Adapter/Adapter_Configuration.php
257/Core/Business/Core_Business_ConfigurationInterface.php
258/classes/Customization.php
259/classes/Image.php
260/override/classes/Image.php
261/classes/ImageType.php
262/cache/smarty/compile/54/41/cc/5441ccd702c0768487b6762417c26c30e4fc5dac.file.blockcart.tpl.php
263/tools/smarty/plugins/modifier.replace.php
264/tools/smarty/plugins/function.counter.php
265/modules/blockuserinfo_mod/blockuserinfo_mod.php
266/themes/panda/modules/blockuserinfo_mod/translations/fa.php
267/modules/blockuserinfo_mod/translations/fa.php
268/cache/smarty/compile/be/73/f8/be73f8aa9cafd2734dcbd6171d5cc124f5fbeea0.file.nav.tpl.php
269/cache/smarty/cache/stmegamenu/1/1/1/3/112_stmegamenu/52/14/97/521497bb052a7f3a56ea080f741a8b5f2b12d8d0.stmegamenu.tpl.php
270/modules/stmultilink/stmultilink.php
271/modules/stmultilink/StMultiLinkGroup.php
272/modules/stmultilink/StMultiLinkClass.php
273/themes/panda/modules/stmultilink/translations/fa.php
274/modules/stmultilink/translations/fa.php
275/cache/smarty/cache/stmultilink/1/1/1/3/112_5_location/2d/ed/99/2ded99f3eb30e03c9b322577bef6ee1768df25a9.stmultilink-footer.tpl.php
276/cache/smarty/cache/steasycontent/1/1/1/3/112_12_location/48/ed/8d/48ed8d39f4c840bd15f15c0590780898e445fd88.steasycontent-footer.tpl.php
277/cache/smarty/compile/34/9c/08/349c08e9763ef6ae6088430b9ffa89194488f76e.file.to_top.tpl.php
278/cache/smarty/compile/63/b6/a9/63b6a990a19670c7a8eaff12d7f5df00c5f2f5a0.file.stcompare.tpl.php
279/cache/smarty/compile/30/85/53/30855345ae27888f27fc8a07a2e490e168fa779c.file.blockcart-rightbar.tpl.php
280/cache/smarty/compile/e4/a1/5f/e4a15fc403318c12f2d87be8cc3a4b71ae38e28f.file.side_bar_right.tpl.php
281/cache/smarty/compile/be/0e/d5/be0ed5c6686de0cea9b72fa4f13810091c7a5773.file.stcompare-side.tpl.php
282/cache/smarty/compile/c3/f0/c0/c3f0c0d0b1fd483db9862ad0d3ba2e2760944904.file.blockcart-side.tpl.php
283/cache/smarty/compile/fc/13/33/fc1333a1afc3bcc16efa109051ce275febfb9bf4.file.customersignin.tpl.php
284/cache/smarty/compile/ed/83/cf/ed83cfad8aa7a17e11deccaf888d2e6186a3ef29.file.blockcart-mobilebar.tpl.php
285/cache/smarty/compile/d8/fa/22/d8fa221852c2bbe790cc8ca0f1e108d6b87757ba.file.h-nav.tpl.php
286/cache/smarty/compile/36/ca/06/36ca064868b028fa2168669f1a77f05e1ccd58d9.file.stmobilebar.tpl.php
287/cache/smarty/cache/stmegamenu/1/1/1/3/112/e6/65/4d/e6654dadca62024196aa5387fa0d57a6bd69972a.stmobilemenu-ul.tpl.php
288/cache/smarty/compile/92/fc/16/92fc16a0ed790712229c2925162c894d174e0c01.file.nav-mobile.tpl.php
289/classes/Combination.php
290/classes/stock/StockAvailable.php
291/classes/tax/Tax.php
292/classes/Category.php
293/classes/Address.php
294/classes/SpecificPrice.php
295/classes/tax/TaxManagerFactory.php
296/classes/tax/TaxRulesTaxManager.php
297/classes/tax/TaxManagerInterface.php
298/classes/tax/TaxCalculator.php
299/classes/GroupReduction.php
300/classes/Feature.php
301/cache/smarty/cache/steasycontent/1/1/1/3/112_3_location/48/ed/8d/48ed8d39f4c840bd15f15c0590780898e445fd88.steasycontent-footer.tpl.php
302/cache/smarty/compile/a4/4a/f7/a44af7a9a47179dbe87fa9dc45977214cc5f39f1.file.modal.tpl.php
303/cache/smarty/compile/af/ad/7e/afad7ef913c26f3d47c8e89565207b9f5a8f1611.file.manufacturer.tpl.php
304/cache/smarty/compile/16/55/6e/16556edfcd28b37fa1bf8de0c18016fdf4c4dc35.file.errors.tpl.php
305/cache/smarty/compile/e9/ec/f5/e9ecf50e80a897964f0277980c0be552fd3441e3.file.product-sort.tpl.php
306/cache/smarty/compile/4e/a0/b4/4ea0b4bf92929911833319b87a9e5c284bd4a79d.file.nbr-product-page.tpl.php
307/cache/smarty/compile/cf/c6/23/cfc6238222a28172b13e686203dd2ef412222385.file.pagination.tpl.php
308/cache/smarty/compile/32/99/ca/3299cabba1d04bea58871d687f3d73d13d8e067a.file.product-list.tpl.php
309/tools/smarty/plugins/function.math.php
310/tools/smarty/plugins/modifier.date_format.php
311/tools/smarty/plugins/shared.mb_str_replace.php
312/modules/sthoverimage/sthoverimage.php
313/themes/panda/modules/sthoverimage/translations/fa.php
314/modules/sthoverimage/translations/fa.php
315/cache/smarty/compile/b5/1e/e2/b51ee2a4a1a1d22d00485e24df5083c5e714b8a2.file.product_list.tpl.cache.php
316/cache/smarty/compile/15/72/e1/1572e1e6c7aa1265a7bca2780e7113035261c6cc.file.layout.tpl.php
317/cache/smarty/compile/e0/d6/0f/e0d60f251054e78603a3cf22966399c2f4519231.file.header.tpl.php
318/tools/smarty/plugins/function.implode.php
319/cache/smarty/compile/9b/81/5d/9b815dc6ea30b85879514d56e76602b908f8129a.file.steasycontent.tpl.php
320/cache/smarty/compile/38/7c/ef/387cef1fe037a49a4fc8b43e432adfe5325886aa.file.breadcrumb.tpl.php
321/cache/smarty/compile/b6/b7/86/b6b7860e85035f24f36bc9ba0e12585249446f00.file.footer.tpl.php
322/cache/smarty/compile/e6/6a/ea/e66aea36af33c562d86d47c84a788a4b24eed32c.file.global.tpl.php
323/cache/smarty/compile/3e/21/5a/3e215a07e3baa753fe571e59fc8e40cb8b7eccf7.file.javascript.tpl.php